Participarea la Liturghia Cerească

Stefania Caterina și Tomislav Vlašić

Participarea la Liturghia Cerească

(Text extras din video-conferința din 3 martie 2012)

 

Stefania Caterina: Dragi ascultători, vă salutăm şi vă dorim tot binele! Astăzi dorim să continuăm să vă vorbim despre Nucleul Central, despre acţiunea sa în întreg Universul, care, după cum spuneam este extrem de amplă şi se integrează într-o realitate cosmică, ce cuprinde multe dimensiuni, atinge toate realităţile prezente în Univers.

Astăzi am vrea să vă vorbim în mod special despre Liturghia Cerească şi despre participarea poporului lui Dumnezeu la această Liturghie, ca punct fundamental pentru poporul creştin şi pentru întreaga creaţie. La Liturghia Cerească participă, după cum vă vom explica, Nucleul Central, dar la ea sunt prezenţi Arhanghelii, care îşi exercită preoţia lor şi oficiază această Liturghie Cerească. După cum vă spuneam, participarea la această liturghie e de fundamentală importanţă pentru noi toţi, pentru că în Liturghia Cerească se exprimă toată puterea Trupului Mistic al lui Cristos şi de la această Liturghie se revarsă asupra întregului popor al lui Dumnezeu, asupra tuturor celor vii şi răposați, marea putere a Trupului Mistic al lui Cristos. Deci, participarea întregii omeniri la această liturghie, fortifică drumul fiecăruia şi, în acelaşi timp, face să se reverse putere asupra poporului lui Dumnezeu. După cum vă spuneam, Nucleul Central participă la Liturghia Cerească, aceasta fiind o misiune, o sarcină pe care Dumnezeu a rezervat-o membrilor Nucleului Central, şi aceasta nu pentru a le acorda un privilegiu extraordinar, ci tocmai pentru a deschide calea pentru ceea ce va fi participarea deplină a întregii omeniri în Noua Creaţie.

Deci, drumul pe care poporul îl va face este parcurs mai înainte de Nucleul Central, pentru a deschide calea, pentru a înlătura obstacolele, barierele care stau pe acest drum, opoziţia Celui Rău, etc., pentru a permite mai apoi poporului să treacă. Am asistat de multe ori în spirit la această Liturghie Cerească şi, după cum am putut vedea, în această Liturghie este implicat întregul Trup Mistic, înainte de toate Isus Cristos, Marele Preot, prin care se înalţă la Tatăl oferta întregii omeniri. Este prezentă Preasfânta Fercioară Maria, care mijloceşte neîncetat pentru poporul lui Dumnezeu, sunt prezenţi sfinţii, fericiţii, toate acele spirite care aparţin dimensiunii spiritului, care se află dincolo de barieră. Sunt prezenţi în mod deosebit Arhanghelii, cei şapte Mari Arhangheli, care oficiază această liturghie şi-i oferă lui Cristos, Marele Preot, tot ceea ce trăiește poporul lui Dumnezeu, pentru ca El să-l ofere Tatălui. Prin urmare, Liturghia Cerească este participarea totală la preoţia supremă a lui Isus Cristos în care Nucleul Central se inserează. E interesant să văd cum participarea membrilor Nucleului Central este o participare deplină din partea tuturor, pentru că toţi membrii Nucleului Central – bărbaţi, femei, vii sau răposați – participă în egală măsură, pe acelaşi nivel de demnitate preoţească, fără nicio diferenţă, astfel că toţi sunt îmbrăcaţi în aceeaşi haină, poartă acelaşi veşmânt alb, tocmai pentru a simboliza faptul că în faţa lui Dumnezeu, în Liturghia deplină a poporului sfânt al lui Dumnezeu, nu există ierarhie, nu există diferenţe şi că toţi suntem chemaţi să participăm cu aceeaşi demnitate de fii ai lui Dumnezeu şi de popor preoţesc. Aici aş dori să dau cuvântul lui Tomislav, pentru a înţelege că această demnitate preoțească nu s-a născut  dintr-o dată, pe neaşteptate, ci e prevăzută de planul lui Dumnezeu încă de la începuturi, de la origine, dinainte de căderea datorată păcatului originar.

Tomislav Vlašić: Caracteristica participării Nucleului Central în Liturghia Cerească este că toţi sunt uniţi în Spiritul Sfânt, deşi sunt diverşi în originalitatea lor, în istoria lor, mai ales când vorbim despre omenirile din Univers, de pe Pământ, de pe anumite planete. Toţi aceştia, în originalitatea lor, cufundaţi în Spiritul Sfânt, emană asupra tuturor bogăţia vieţii lui Dumnezeu. Slujirea lor este aceea de a manifesta, de a mărturisi fraţilor şi surorilor tot ceea ce văd, ce contemplă în Dumnezeu.

Prin urmare, diversitatea rămâne, dar îşi atinge împlinirea, prin comuniune, în unitatea în Spiritul Sfânt. De aceea, atât în mesajele date Stefaniei de Isus, cât şi în mesajul Sf. Mihail, e subliniat faptul că prima acţiune a Nucleului Central trece prin spirit. Ce implică acest lucru? Implică faptul că membrii Nucleul Central Îl văd pe Dumnezeu faţă în faţă. Acesta este un har, harul pentru întregul Nucleu, de la care trebuie să iradieze această putere întregului popor al lui Dumnezeu, pentru că întregul popor al lui Dumnezeu, după cum a fost prezentat în cartea ”Rescriea Istoriei”, trebuie să ajungă la uniunea mistică cu Cristos, să-L vadă pe Dumnezeu faţă în faţă. În faptul de a-L vedea pe Dumnezeu faţă în faţă avem un element fundamental: Dumnezeu se vede aşa cum este El; dar în Dumnezeu aşa cum este, în Dumnezeu care e lumină, fiecare se vede aşa cum este şi fiecare se prezintă ca cel care este în Dumnezeu. Aceasta este plinătatea. Am spus la începutul prezentării anterioare că drumul nostru este de la plinătate la plinătate. Toată omenirea poate să descopere în sine plinătatea pe care Dumnezeu a imprimat-o în fiecare bărbat, în fiecare femeie, pentru că i-a creat după chipul şi asemănarea Sa. E ca şi când dintr-o sămânţă trebuie să se dezvolte o plantă, un copac, pentru a da roade din abundenţă. După cum a spus Stefania, în această Liturghie nu este unul mai înainte și altul mai în spate înaintea lui Dumnezeu, nu există nicio ierarhie, ci toţi sunt pur şi simplu aşa cum au fost creaţi. Aici nu este o preoţie investită de o religie, de o structură, ci fiecare bărbat şi femeie este aşa cum a fost  creat de Dumnezeu.

Stefania Caterina: După cum spuneam, aceste lucruri nu vin din bun senin. Fiecare om este creat în vederea unei misiuni preoţeşti, o misiune care ar fi trebuit să se desfăşoare în plinătate în comuniune cu îngerii. V-am explicat deja într-o conferinţă anterioară că îngerii au o caracteristică particulară, sunt spirite pure şi, prin urmare, acţionează într-un mod specific în sfera spirituală, în timp ce omul deţine o parte fizică, are un corp care îi permite să acţioneze şi asupra realităţii materiale din care este alcătuit Universul, pentru că Universul este compus atât din spirit cât şi din materie.

În planul originar al lui Dumnezeu, omul, în originalitatea sa, împreună cu îngerii, ar fi trebuit să înalţe la Dumnezeu întreaga creaţie, şi în această înălţare, în această oferire continuă a întregii creaţii lui Dumnezeu, şi-ar fi desfăşurat slujirea preoţească şi-n acelaşi timp ar fi guvernat întreaga creaţie în numele lui Dumnezeu.

Răzvrătirea unei părţi din omenire şi căderea prin păcatul originar, a comportat o ruptură a acestei armonii originare, şi, mai ales, a determinat intrarea stricăciunii în materie, adică în corpul omului. Îndeosebi pe Pământ, după cum vedem, corpul omului nu are prerogativele nestricăciunii, din contră, este prezentă boala, moartea, etc. Fizicitatea omului, care trebuia să fie o caracteristică, o prerogativă  pentru a-şi îndeplini mai bine misiunea sa, a devenit o limită, pentru că trupul ne limitează semnificativ, şi tocmai această stricăciune (caducitate) a fiinţei noastre muritoare, a corpului nostru, nu mai permite acea comuniune iniţială totală cu îngerii care însă ar fi trebuit să fie fundamentul întregii sale acţiuni în numele lui Dumnezeu.

Tomislav Vlašić: Putem vedea aici, şi în mod special din experienţa Stefaniei, cum, după păcatul originar, omul s-a închis faţă de îngeri. Ca urmare a închiderii faţă de spiritul pur, faţă de Dumnezeu, s-a închis şi faţă de instrumentele Sale. Vedem aceasta şi din experienţele cu sufletele care se află în fundul Purgatoriul, prin reacţia lor de frică de a se întâlni cu aceste fiinţe luminoase.

Stefania Caterina: Acest lucru este foarte prezent în experienţele mele, pentru că tocmai această caducitate, stricăciune care a minat omul, omul păcătos de pe Pământ, a determinat această ruptură a armoniei cu spiritele pure. Omul s-a simţit inferior şi a cunoscut răul, aşa cum e scris în Biblie.

Până în acel moment, omul era o fiinţă sublimă, elevată. La un moment dat a cunoscut stricăciunea, din propria sa alegere, pentru că a vrut să o cunoască. Însă toate acestea au făcut să se instaureze o barieră puternică faţă de lumea spiritului. Spre exemplu, de multe ori mi-au fost arătaţi oamenii din perioada preistorică, chiar primii oameni, reduşi la stadiul aproape animalic. Ei erau terorizaţi de spiritele pure, care la începutul istoriei se manifestau, trimise fiind de Dumnezeu pentru a ajuta, pentru a-i ridica. Însă reacţia lor a fost aceea a unei totale închideri. Erau terorizaţi pentru că vedeau diferenţa care exista între ei şi spiritele pure; aşa cum spunea Tomislav mai înainte, întâlnind lumina, ele se vedeau aşa cum erau. Aici, Satana a putut acţiona extrem de mult, tocmai pentru că omul a refuzat spiritele pure, preferând în schimb să se supună şi să slujească demonilor, care promiteau lucruri mult mai concrete. Astfel, omul a decăzut. Acest lucru s-a petrecut tocmai datorită fricii de lumină, fricii de perfecţiunea lui Dumnezeu care se oglindeşte mult în îngeri. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sufletele din Purgatoriu, mai ales în straturile cele mai de jos, suflete care trebuie să facă un drum cu adevărat lung de purificare. Şi în ei se declanşează acelaşi mecanism. Puşi în faţa frumuseţii şi armoniei îngerilor, a spiritelor pure, se închid pentru că se văd pe ei înşişi aşa cum sunt şi, prin urmare, preferă să ceară ajutorul oamenilor în viaţă, cer  rugăciunile lor; preferă să apeleze la cei care sunt mai imperfecţi decât îngerii.

Acest lucru se petrece cu sufletele din straturile inferioare ale Purgatoriului; sufletele care se află pe calea spre lumină, însă, se deschid cu uşurinţă îngerilor, le cer ajutorul, primesc lumina lor.

Tomislav Vlašić: Plecând de la această perspectivă asupra păcatului originar şi a consecinţelor sale, Dumnezeu putea să-i prezinte pe îngeri oamenilor doar încetul cu încetul, iar, pe de altă parte, și omul a reuşit să se deschidă treptat faţă de această realitate a prezenţei îngerilor. De altfel, în revelaţiile Stefaniei s-a spus că Dumnezeu a trimis pe Pământ nu numai îngeri, ci şi oameni care au rămas fideli lui Dumnezeu din momentul creării lor şi care s-au născut pe Pământ – mari sfinţi, mari drepţi – tocmai pentru că Dumnezeu a vrut să se apropie de om pentru a-l deschide faţă de har. Şi aşa s-au petrecut lucrurile de-a lungul istoriei până la venirea lui Isus Cristos; după cum ştiţi, fie la Bunavestire, fie în viaţa lui Isus (în aceste zile am citit în lecturile zilei că îngerii Îl slujeau în pustiu), fie în Pătimirea Sa, în Înviere… Îngerii erau cei care se manifestau pentru a deschide calea omului spre a crede  într-o dimensiune care-l depăşeşte pe omul stricăcios. Noi am ajuns la un punct în care, după cum spuneam, Dumnezeu a decis să imprime o cotitură definitivă omenirii, să conducă omenirea la împlinirea promisiunilor Sale, să o conducă la Noua Creaţie. În această fază, îngerii şi Arhanghelii primesc haruri particulare. Lumina lor creşte, tocmai pentru a împlini această misiune, şi se revarsă asupra întregii omeniri, dacă este pregătită şi care este pregătită să o primească.

Stefania Caterina: Venirea lui Isus a marcat o turnură în istoria omenirii. Isus a luat trup omenesc tocmai aici, pe Pământ, pe planeta cea mai slabă, cea mai coruptă. A înfrânt, în sfârşit, stricăciunea naturii umane şi a deschis calea pentru noi toţi. Isus S-a înălţat la Cer cu trupul glorios, a glorificat trupul omului, mai cu seamă al omului de pe Pământ, care era cel mai corupt, la cel mai jos nivel din Univers. El ne-a deschis deci calea.

În acelaşi timp, venirea lui Isus pe Pământ şi preoţia Sa adusă în mijlocul oamenilor, a dat din nou un impuls pentru a reactiva preoţia omului, a poporului lui Dumnezeu şi a Arhanghelilor care, odată cu Isus Cristos a devenit mult mai incisivă, mai operativă în realitate, a intrat mai puternic în contact cu viaţa omului. Această preoţie a arhanghelilor este cheia participării la preoţia lui Cristos pentru toţi îngerii şi pentru întregul popor al lui Dumnezeu. Cei Şapte Mari Arhangheli, după cum ştiţi, după cum am scris în cărţi, sunt preoţi ai Celui Preaînalt. Slujesc Persoanele Preasfintei Treimi, şi, în acelaşi timp sunt aproape de om. Cu preoţia lor, au  deschis calea întregului popor al lui Dumnezeu pentru participarea deplină a fiecărui credincios la preoţia lui Cristos, care e Marele Preot. Prin urmare, participarea omului la preoţia arhanghelilor este trecerea obligatorie pentru a putea pătrunde şi participa la Liturghia Cerească, pentru a primi harurile, şi, în acelaşi timp, pentru a se cufunda tot mai mult în Sacrificiul lui Cristos.

Tomislav Vlašić: E foarte important de precizat că pe lângă Liturghia Cerească există Liturghia Infernală, Diabolică, ce se opune Liturghiei Cereşti, şi care are o influenţă mare asupra sufletelor din întregul Univers. Şi aşa cum îngerii Îl slujesc pe Dumnezeu, și demonii care îl slujesc pe Satana împreună cu toţi cei care s-au pus în slujba Satanei, sunt mediatori ai Satanei. În aceste timpuri asistăm la un fenomen anume: persoanele întâlnesc anumite entităţi, aşa-zişi îngeri, care de fapt nu sunt îngeri. Sunt entităţi care apar sub forma îngerilor. Aici trebuie să fim foarte atenţi pentru a înţelege un lucru. Niciun înger care aparţine lui Dumnezeu nu ţine o altă persoană pentru sine; fiecare înger al lui Dumnezeu conduce, îndrumă inevitabil omul spre Isus Cristos. Deci, dacă omul este disponibil să-şi ofere viaţa lui Isus prin Maria, atunci îngerul poate acţiona, poate ajuta. Şi aici e foarte important să intrăm într-o adevărată devoţiune faţă de îngeri şi arhangheli, eliminând orice formă de egocentrism, de egoism pentru propriile probleme, căutându-L pe Isus Cristos, căutând făgăduinţele Sale şi urmând Evanghelia.

Stefania Caterina: După cum vă spuneam la început, Liturghia Cerească este momentul suprem în care tot Trupul Mistic în frunte cu Isus Cristos înalţă lauda sa, oferta sa lui Dumnezeu Tatăl, în Spiritul Sfânt, prin Isus Cristos, Preotul Suprem. În acest context, în cadrul Liturghiei Cereşti se dezvoltă o putere enormă care se revarsă asupra întregului Univers. Bineînţeles, Dumnezeu nu primeşte putere de la lauda omului, Dumnezeu este puternic în Sine însuşi, însă poporul, care se uneşte tot mai mult cu Cristos, primeşte putere şi emană putere.

Tomislav Vlašić: În planul originar al lui Dumnezeu, Liturghia Cerească trebuia să fie prezidată de Lucifer, Arhanghelul cel mai puternic şi mai luminos creat de Dumnezeu. După cum ştiţi, Lucifer s-a răzvrătit şi nu a vrut să-I slujească lui Dumnezeu, a vrut să fie ca şi Dumnezeu, iar acesta a fost păcatul său. După căderea sa, locul său a fost luat de Sf. Mihail, care conduce de atunci Liturghia Cerească. El e cel mai mare şi mai puternic înger.

E important să menţionăm şi că, după căderea lui Lucifer, Dumnezeu l-a instituit pe Sf. Mihail împreună cu alţi şase Arhangheli ca preoţi, şi prin preoţia lor, prin slujirea şi prin decizia lor de a-i rămâne cu totul credincioşi lui Dumnezeu, toţi ceilalţi îngeri devin preoţi, prin preoţia regală.

Stefania Caterina: De aceea Lucifer, care e stăpânul Infernului şi care doreşte să fie ca şi Dumnezeu, cunoaşte bine puterea emanată de Liturghia Cerească şi pretinde ca cei osândiţi, ca demonii şi cei care-l slujesc să facă acelaşi lucru cu el, în iluzia de a-şi mări puterea atunci când tot poporul lui, tot poporul întunericului îi aduce laudă. Deci în Infern se desfăşoară ceva opus, paralel Liturghiei Cereşti.

În experienţele mele, mi-a fost îngăduit să cobor în Infern, să văd cum cei şapte arhidemoni pretind ca pe altarul de dinaintea tronului lor să fie sacrificate victime, să fie vărsat sângele victimelor din tot Universul. Bineînţeles, Dumnezeu nu pretinde acest lucru, Dumnezeu aşteaptă o laudă care provine din libertatea omului de a-L iubi pe Dumnezeu, dar acest lucru e important pentru a vedea cum în Univers se contrapun aceste două mari puteri: cea provenind din Liturghia Cerească la care participă poporul lui Dumnezeu şi cea provenind din Liturghia Infernală, căreia i se alătură tot poporul întunericului. Aceasta ne face să înţelegem şi care va fi rolul Anticristului atunci când va veni, pentru că lui îi va reveni tocmai această sarcină de a oficia această liturghie infernală, de a fi, ca să spunem aşa, mediatorul, cel care conduce poporul întunericului şi-l va oferi lui Lucifer. Anticristul, desigur, doreşte să i se opună lui Cristos, Preotul Suprem. Vedem, deci, că în Univers există o mişcare foarte puternică din acest punct de vedere şi, prin urmare, e de o şi mai mare importanţă să înţelegem că noi suntem chemaţi la această participare, care nu este o participare la ceva ideal, nu e o povestioară, ceva frumos la care putem şi noi participa, ci este destinul nostru, pentru că în Noua Creaţie lauda lui Dumnezeu va fi neîncetată şi poporul lui Dumnezeu va trăi unit cu Cristos pentru a-L lăuda pe Dumnezeu Tatăl în Spiritul Sfânt.

Tomislav Vlašić: Să ne amintim că toţi  arhanghelii, îngerii lui Dumnezeu sunt îngeri păzitori pentru că fiecare înger are o misiune nu numai pentru îngeri ci şi pentru omenire şi viceversa. Deci noi am primit aceste instrumente puternice şi ele au şi vor avea o misiune particulară în aceste timpuri, când va creşte confuzia în întreg Universul, pentru că Dumnezeu face ca totul să iasă la iveală pentru a alege, pentru a se decide. Aţi remarcat, poate, că într-un mesaj Isus vorbeşte despre Sf. Mihail, spunând că el a primit sarcina de a pregăti cea de-a doua Sa venire şi că nu va cruţa pe nimeni. Să luăm acest lucru în sens pozitiv: Sf. Mihail nu face compromis cu stricăciunea, doreşte să îndepărteze răul de la noi, vrea să ne elibereze de tot ceea ce s-a lipit de noi, de orice forţă diabolică. Pe de altă parte, el nu poate acţiona în acest mod pozitiv dacă omul nu doreşte acest lucru, dacă nu-L vrea pe Dumnezeu şi viaţa Sa, dacă nu doreşte să parcurgă drumul pentru a ajunge la Noua Creaţie. Îngerii, Arhanghelii sunt prezentaţi în Apocalipsă ca fiind făclii aprinse. Am auzit vorbindu-se că Sf. Mihail are o spadă cu două tăişuri. Această spadă e spada de lumină, care separă lumina de întuneric, şi în acest mod acţionează fiecare înger, pentru că poartă lumina lui Dumnezeu şi, prin urmare, întunericul intră în criză.

Deci, faptul că îngerii, Arhanghelii, aceste instrumente ale lui Dumnezeu L-au ales pe Dumnezeu, este pentru noi un beneficiu imens, în aceste vremuri tulburi. Nu putem merge înainte, nu putem discerne, nu putem ieşi la liman fără ajutorul lor.

Stefania Caterina: De aceea e important. Fiecare rugăciune, participarea noastră la celebrarea euharistică, fiecare gând pe care-l înălţăm spre Dumnezeu, primeşte o mare putere dacă ne unim cu îngerii, dacă intrăm în comuniune cu ei, şi, mai ales, dacă intrăm în comuniune cu cei şapte Mari Arhangheli, pentru că acest lucru ne introduce direct în participarea la Liturghia Cerească, dat fiind că liturghia care se desfăşoară  pe Pământ este o participare la Liturghia Cerească. Pe de altă parte, comuniunea cu Nucleul Central este de asemenea importantă, pentru că acest instrument deschide calea tuturor, fiecărui om de bunăvoință. Prin urmare, în acest fel totul devine mai simplu, pentru că este facilitat accesul la puterea care este în Cer.

Cerul nu este închis, ci se deschide oamenilor, însă trebuie să putem şi intra, lucru care nu este mereu uşor, pentru că opoziţia Celui Rău, a forţelor Răului este foarte puternică, şi voi  puteţi vedea bine acest lucru. Dacă parcurgeţi acest drum, vă veţi da seama de această opoziţie, de această împotrivire. Instrumentele pe care Dumnezeu le-a prevăzut  – astăzi vorbim în mod special despre îngeri, despre Arhangheli, despre preoţia lor, despre Nucleul Central, despre fraţii fideli lui Dumnezeu – ne sunt date pentru a ne înlesni drumul, pentru a deschide şi pentru a netezi calea înaintea poporului lui Dumnezeu. Credinţa noastră în Cristos ne introduce în această putere grandioasă care ne vine din Cer, însă noi, la rândul nostru, trebuie să fim uniţi cu instrumentele potrivite.

Tomislav Vlašić: Doresc să subliniez din nou puterea acestor instrumente ale lui Dumnezeu, a îngerilor şi a Arhanghelilor în viaţa noastră. Aţi remarcat cu siguranţă că în mesaje Isus a afirmat că îngerii se vor face tot mai prezenţi, în vise sau în viziuni. Trebuie să fim atenţi, pentru că noi putem primi impulsuri pentru a înţelege înlăuntrul nostru chiar și fără a-i vedea, fără vise, şi aceste impulsuri se vor amplifica în măsura în care suntem deschişi pentru a fi oferiţi lui Cristos. Despre aceste lucruri vom vorbi dățile următoare, însă e foarte important ca fiecare din noi să adopte o atitudine corectă, să intre într-o relaţie corectă, să-I mulţumească lui Dumnezeu, pentru că avem nişte fraţi atât de puternici, atât de luminoşi în viaţa noastră, în familia în care trăim.

Doresc să subliniez şi că participarea Nucleului Central la Liturghia Cerească nu e numai individuală ci şi colectivă. A fi uniţi cu Nucleul Central în viaţa noastră, înseamnă să amplificăm acea unitate a Bisericii, a poporului lui Dumnezeu, în Dumnezeu. Prin această uniune trec Rusaliile Cosmice. Există mulţi oameni buni, individual vorbind, însă pe Pământ e greu să se creeze o comuniune, şi Dumnezeu a făcut o mare minune dându-ne acest instrument care slujeşte. Cei care se unesc cu el, prin oferirea vieţii lor lui Isus prin Inima Neprihănită a Mariei, amplifică, fortifică această comuniune şi ajută fiecare fiu al lui Dumnezeu, emană o lumină care-i ajută pe cei rătăciţi să regăsească calea de lumină.

Stefania Caterina: Să nu uităm nici marea acţiune de protecţie pe care aceste instrumente o exercită pentru poporul lui Dumnezeu. Acest lucru este valabil pentru Nucleul Central, care, cu oferirea sa, prin lupta cu forţele răului ocroteşte fiii lui Dumnezeu în întreg Universul, însă este cu atât mai mult pentru îngeri, pentru Arhangheli. Ei sunt prezenţi la celebrările euharistice de pe Pământ. Şi cu ce scop? Pentru a ocroti poporul lui Dumnezeu de toate tentativele Satanei de a se insinua în Liturghie, de a altera celebrarea euharistică. Îl protejează pe preotul care celebrează, dacă e de bunăvoinţă, pentru că, vă repet, acţiunea celui Rău e puternică. Satana nu stă să privească, ci acţionează. De aceea, în bunătatea Sa infinită, Dumnezeu a prevăzut ca poporul, preoţii Săi de pe Pământ să fie ocrotiţi, să fie flancaţi de preoţi încă şi mai puternici, care să-i ocrotească, să-i înalţe, să-i introducă în această putere Cosmică a poporului lui Dumnezeu, a Trupului Mistic al lui Cristos.

Tomislav Vlašić: Există încă un alt element pe care-l consider extrem de important pentru participarea la celebrarea Liturghiei Cereşti: după cum am citit în mesaje, Sf. Mihail este pus în fruntea poporului, conduce poporul lui Dumnezeu, iar noi experimentăm călăuzirea lui   într-un mod special. În Nucleul Central, noi doi putem da mărturie că tot drumul pe care     l-am parcurs a fost trasat de cei şapte Mari Arhangheli, bineînţeles, cu intervenţia şi rugăciunea Preasfintei Fecioare Maria şi a sfinţilor. În Nucleul Central, însă, noi avem o relaţie specială cu Sf. Mihail, cu cei şapte Mari Arhangheli, și nu numai noi, ci şi bărbaţii şi femeile credincioşi lui Dumnezeu care, după cum am spus, se află deja în misiune în întregul Univers. Dumnezeu a promis şi că ei se vor prezenta şi aici, pe Pământ, în mod vizibil. Ei se află sub protecţia, sub călăuzirea Sf. Mihail, a celor şapte Arhangheli, și sunt pe deplin uniţi cu Nucleul Central, pentru ca misiunea lor să poată fi împlinită după voinţa lui Dumnezeu.

Prin urmare, există multe elemente care privesc întreaga omenire, toţi oamenii de bunăvoinţă. În tot ceea ce trăim pe Pământ, atâtea greutăţi, probleme, crize, există aceste instrumente care vor să ne ajute să parcurgem, după cum ne învaţă Evanghelia, calea fericirii care ne eliberează de stricăciune şi care duce la transformare.

Stefania Caterina: Doresc să menţionez din nou că a face parte din Nucleul Central nu e un privilegiu ci o slujire. Gândiţi-vă mereu la Nucleul Central ca la o primă celulă, care are sarcina de a genera, de a-şi uni alte celule, tocmai pentru că în el funcţionează acea comuniune între îngeri şi omenirile de pe diverse planete. Prin urmare, ceea ce va fi omenirea în Noua Creaţie, când va fi în sfârşit reunită din toate părţile Universului, și va fi în comuniune deplină cu preoţia Arhanghelilor, în armonie deplină cu toate spiritele pure şi-L va servi pe Dumnezeu, s-a înfăptuit deja în Nucleul Central. Există deja, însă nu ca un privilegiu, ci pentru a sluji: pentru ca toate acestea să servească drept model şi pentru a putea deschide calea pentru omenire. Prin urmare, noi vrem să subliniem tocmai acest lucru: instrumentele lui Dumnezeu, dacă sunt cu adevărat ale lui Dumnezeu, sunt în slujba poporului lui Dumnezeu şi nu se punmai presus de nimeni.

Tomislav Vlašić: Noi vă promitem că vom sta înaintea lui Dumnezeu, că Îi vom aduce laudă de pe Pământ, o laudă imensă Bunătăţii lui Dumnezeu pe care a manifestat-o în creaţie după păcatul originar, o imensă laudă pentru Cristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, a murit şi a înviat; noi suntem în Nucleul Central ca martori ai acestei măreţii a Iubirii lui Dumnezeu. Vom prezenta toate problemele voastre, toate greutăţile voastre, ne vom ruga pentru voi şi, în acelaşi timp, vă sfătuim şi pe voi să vă puneţi în mişcare, să vă rugaţi, să-i înălţaţi laudă lui Dumnezeu, să-I înălţaţi suferinţele de pe Pământ, din întreg Universul, să cereţi intervenţia lui Dumnezeu, prin instrumentele Sale, pentru ca Liturghia de pe Pământ şi viaţa fiilor lui Dumnezeu de pe Pământ şi din întreg Universul să se trezească şi ca noi toţi să ajungem să-L privim pe Dumnezeu faţă în faţă, în Noua Creaţie.

Stefania Caterina: Vă mulţumim tuturor pentru aceasta, vă dorim tot binele şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulţumim pentru atenţie.

Un gând despre „Participarea la Liturghia Cerească

  1. slava tie dumnezeul nostru slava tie va multumesc si ma alatur voua desi nu inteleg foare
    bine tot ce citesc dar e atit de frumos imi da mult curaj si multa speranta cristina

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s