4. Poporul Nou sărbătoreşte viaţa

Întâlneşte-te cu Dumnezeu în Isus Cristos 

Dragi fraţi şi surori,

încep această reflecţie cu cuvintele Sfântului Arhanghel Mihail, extrase din mesajul său din 17 martie 2013. Ele vor deschide fiecărui om calea pentru a-L căuta pe Dumnezeu şi îi vor ajuta pe creştinii care încep pregătirea pentru Paşti să-L cunoască şi mai profund.

„Toţi cei care doresc binele şi caută adevărul sunt chemaţi în acest timp la un drum de profundă renaştere spirituală, care va duce la reunirea în Cristos. Asta înseamnă că toţi vor trebui să-L primească, să-L cunoască şi să-L iubească pe Isus şi să facă parte din poporul Său sfânt. Reunirea în Cristos priveşte întreaga Creaţie: e un drum unic pentru toţi oamenii din Univers… Când totul va fi reunit în Cristos, Tatăl va crea Cerurile Noi şi Pământul Nou şi le va da fiilor Săi; va fi Noua Creaţie. În ea nu va putea intra nimic necurat…  Acesta este planul minunat al Preasfintei Treimi pentru fiecare din voi şi pentru întreaga omenire, plan care e în plină desfăşurare.” [1]

1. Îl contemplăm pe Isus în episodul pregătirii sale pentru viaţa publică, aşa cum ne este prezentat de evanghelistul Matei (Mt 4,1-11). Isus se retrage în pustiu, în tăcere; lasă orice contact cu persoanele, cu activităţile. Îşi eliberează mintea de toate pentru a se cufunda în profunzimea naturii Sale, în spiritul Său. Un adevărat post! Astfel, în libertate interioară, Îl contemplă pe Dumnezeu, care Îl introduce în legile spiritului pur, iar El se descoperă ca CEL CARE ESTE. Această identitate a Sa le-o va arăta oamenilor şi o va confirma în încercări, învingând răul şi moartea, înviind.În această stare El este ispitit de Satana. Satana vrea să-L distragă, să-L îndepărteze de Dumnezeu şi să-L facă să-Şi piardă identitatea. Se foloseşte de şiretenia sa, citează Biblia, vrând să-L determine să trăiască şi să acţioneze în afara lui Dumnezeu. Dar Isus rămâne ferm în Dumnezeu Tatăl, în Spiritul Sfânt: El trăieşte şi acţionează în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu. În această direcţie va merge întreaga Sa viaţă publică până la victoria asupra răului şi a morţii, prin Învierea Sa din morţi.

Să privim cu atenţie cele trei ispitiri ale lui Isus, relatate în pasajul Evanghelic citat, pentru că ne spun multe. Şi noi, în spiritul lui Cristos, suntem invitaţi să ne debarasăm de suprastructurile umane, să ne cufundăm în spiritul pur, pentru a intra în relaţie cu Dumnezeu şi pentru a ne găsi, astfel, adevărata noastră identitate, pentru a fi creaturi noi.

După patruzeci de zile de post, Isus este înfometat. Satana Îi propune să-Şi folosească puterea Sa extraordinară pentru a transforma pietrele în pâine şi, să-Şi demonstreze, astfel, divinitatea. Dar, ieşind din legile Spiritului lui Dumnezeu, nu se demonstrează apartenenţa la El. Mai mult, trăind în ordinea divină, se trăieşte în armonie cu Dumnezeu, iar omului nu-i lipseşte nici un fel de hrană. Asta vrea să spună afirmaţia lui Isus:

„Nu numai cu pâine va trăi omul,

ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”.

 

Satana ar vrea ca Isus să folosească relaţia de filiaţie cu Dumnezeu pentru a face spectacol: Îl duce pe Isus pe punctul cel mai înalt al templului şi-I propune să se arunce jos, ca să demonstreze cum îngerii aveau să vină ca să-L salveze. Aşa gândeşte Satana, care încearcă mereu să distrugă şi să bulverseze totul. Dar Isus, rămânând supus legilor spiritului pur, trăieşte în armonie cu Dumnezeu şi nu bulversează nici o lege. Atunci când face lucruri extraordinare, depăşeşte dimensiunea noastră, dar nu bulversează, nici nu vatămă. De aceea, răspunde:

„Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”.

Satana insistă. Îi arată lui Isus toată splendoarea împărăţiilor lumii şi-I spune: Eu îţi voi da toate acestea dacă te vei închina mie.” Dar Isus, contemplându-L pe Dumnezeu, vede întreaga realitatea aşa cum este; vede falimentul Satanei şi tot ceea ce poate oferi, şi-i răspunde:

„Piei Satano, căci scris este:

„Doar Domnului Dumnezeu să te închini şi Lui să-I slujeşti.”

Şi, la aceste cuvinte, Satana a dispărut.

2. Nu ieşi din ordinea lui Dumnezeu, din legile spiritului pur! Dacă te-ai îndepărtat, întoarce-te în comuniune cu Dumnezeu şi împărtăşeşte cu El viaţa ta.

Omenirea încălcat multe legi ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este ofensat, dispreţuit, iar darurile Lui sunt exploatate. De aceea omul suferă: bolile şi moartea sunt roadele comportamentului său, dar sunt şi destinul său. Omenirea şi Creaţia se tânguiesc. Cum să ieşim din această stare? Se întrevăd două soluţii.

a) Satana face să crească orgoliul, minte, bulversează şi distruge. Puterea militară nu reprezintă o soluţie, ci o teribilă ameninţare distructivă. Nici sistemul financiar şi comercial nu oferă speranţă: cresc aşteptările legate de consumism şi, astfel, în lume creşte numărul celor înfometaţi. Distracţii, spectacole şi viaţa uşuratică fac ca oamenii să fie goi în interior. Progresul ştiinţific promite, dar şi el este în mâini corupte; moartea pune capăt oricărui succes. În concluzie, spiritul corupt al omenirii nu poate fi însănătoşit şi corectat doar prin legile şi autorităţile omeneşti.

Şi cel credincios este încercat de Satana, aşa cum a fost Isus. Spiritul răului nu renunţă: ispiteşte personal şi colectiv, se furişează în straturile cele mai intime ale sufletului, pentru că e un spirit care depăşeşte barierele mentale ale omului. De aceea, trebuie să fim atenţi asupra câtorva puncte importante.

Omul credincios trebuie să iasă din egocentrism. Acesta îl determină să lupte pentru supravieţuire, să acţioneze de unul singur, intrând într-o activitate interioară care-l consumă, fără să-şi dea seama că Dumnezeu vrea să-L ajute, să-l călăuzească, să-i arate mijloace şi orizonturi noi. Astfel, credinciosul nu vede, nu percepe şi nu acceptă mâna lui Dumnezeu. Conduce cu uşurinţă o viaţa religioasă paralelă, contrară vieţii lui Dumnezeu. Se opune impulsurilor Spiritului care duc la transformare, sau se proiectează în experienţe extraordinare, rămânând tot egocentric şi egoist. Din păcate, prin activismul religios deformat nu se corectează şi devine o pradă uşoară pentu Satana.

Ne aflăm în ajunul puternicei acţiuni a lui Dumnezeu în Universul Inferior. Această acţiune se reflectă mult şi pe Pământ: îi ajută pe cei care doresc să participe la ea, îi slăbeşte pe cei care i se opun.

Satana se opune planului lui Dumnezeu de reunire în Cristos a întregului Univers. E conştient că nu-l poate opri, dar, cu toate acestea, i se opune, dezlănţuindu-se împotriva oamenilor: minte, presară confuzie, întârziind planul lui Dumnezeu, vatămă, distruge şi face să sufere toată Creaţia. Satana dispune de răzvrătirea, de esoterismul puternic şi de cultul păgân al Universului Inferior. Acţiunea esoterică prezentă în Universul Inferior se uneşte cu cea a trădătorilor lui Cristos de pe Pământ, a sataniştilor şi a medium-urilor, care constituie o forţă interplanetară.

Această acţiune malignă va fi simţită tot mai mult de cei care I se opun lui Cristos, de cei care vor să rămână indecişi, superficiali în credinţă. Aceasta va duce omenirea la alegerea extremă: cu Cristos sau cu Lucifer.

Atenţie la o strategie deosebită a lui Lucifer în acest timp. El falsifică, înşeală: prezintă oamenii de pe planetele credincioase lui Dumnezeu într-o lumină rea: medium-urile şi preoţii păgâni de pe planetele răzvrătite faţă de Dumnezeu se prezintă ca fraţi credincioşi din Universul Înalt. Cu forţa telepatică, acţionează asupra minţii credincioşilor: se prezintă ca persoane sensibile, care cred în Isus, ca şi cunoscători ai lui Dumnezeu; trezesc anumite puteri în persoanele egoiste şi egocentrice, avide de lucruri extraordinare. Se află în mare pericol cei ce se pun pe ei înşişi în centrul vieţii spirituale, proiectându-se în ceea ce este extraordinar.

Chiar şi inconştient devin instrumente ale medium-urilor. Mai mult, Satana încearcă să facă să ajungă între noi oameni de pe planete răzvrătite care sunt aliaţii săi: vrea să-i prezinte drept salvatori ai omenirii şi ca unicele fiinţe umane prezente în Univers, în afară de Pământ. Astfel, încearcă să-şi supună toată omenirea de pe Pământ. Satana speră ca, în acest mod, să oprească planurile lui Dumnezeu, să-i ţină departe pe fraţii credincioşi şi să-i deruteze pe oamenii de pe Pământ. În această direcţie pare să meargă toată propaganda şi informaţiile false despre viaţa extraterestră, pe care le propagă mass-media noastră.

Însă Satana se înşeală!

b) Isus vă indică şi vă deschide drumul către Tatăl şi vi-L va face cunoscut în Spiritul Sfânt: El cere fiecăruia să se lepede de sine pentru a-L putea întâlni pe Dumnezeu. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: să se facă cunoscut omenirii din întregul Univers, în Isus Cristos, pentru a-i da Spiritul Său cel Sfânt, spre a fi transformată, înviată, şi pentru a deveni, împreună cu întreaga Creaţie, Noua Creaţie. Dumnezeu aşteaptă de la fiecare răspunsul la harul lui Isus Cristos.

Fraţi şi surori creştini, ascultaţi şi observaţi lecturile de la începutul Postului Paştelui. În ele veţi găsi ce anume este postul adevărat, rugăciunea adevărată, milostenia adevărată şi adevărata participare la tainele creştine. Trăiţi aşa, şi veţi fi călăuziţi de Spiritul Sfânt, care vă va ocroti de acţiunea satanică. Spiritul vostru se va reînnoi şi veţi fi reparatori de dărâmături şi de spărturi. S-aveţi o bună pregătire pentru Paşti!

Şi vouă, fraţilor şi surorilor care nu credeţi în Cristos, vă doresc o pregătire bună pentru Paşti, pentru trecerea spre Dumnezeu, izvorul oricărui bine. Doar în Cristos puteţi rezista: El va apărea tuturor în slava Sa, în ciuda oricărei împotriviri.

”Iată, El vine cu norii,

şi fiece ochi Îl va vedea,

şi cei ce L-au străpuns;

 şi din pricina Lui se vor tângui toate seminţiile pământului.

Da! Amin!

Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu,

Cel-ce-Este, Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine, Atotputernicul.”

 (Ap 1,7-8)

Vă însoţim cu rugăciunea şi binecuvântarea, dorindu-vă să vă întâlniţi cu Dumnezeu.

Tomislav Vlašić

[1] Mesajul Sfântului Arhanghel Mihail din 17 martie 2013, intitulat: „N-am venit ca să stric, ci ca să împlinesc“, publicat pe acest site.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s